Često postavljena pitanja i odgvori

Koja potraživanja mogu da budu predmet faktoringa?

Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika.

Kratkoročno potraživanje je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge, definisanog ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

Da li potraživanja prema fizičkom licu mogu da budu predmet faktoringa?

Ne. U faktoring poslu mogu učestvovati samo pravna lica i preduzetnici.

Da li je potrebno odobrenje od ministarstva finansija za zaključenja ugovora o faktoringu kada je dužnik korosnik budžetskih sredstava ili sredstva organizacija za obavezno scijalno osiguranje?

Nije.

Zahtev za pribavljanje odobrenja Ministarstva finansija za zaključenje ugovora o faktoringu, a u vezi sa potraživanjima koja privredno društvo ima od Kliničkog centra Vojvodine po Ugovoru o pružanju usluge čišćenja i održavanja higijene u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Vojvodine od 26.4.2016. godine (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-01124/2017-16 od 21.4.2017. god.)
Članom 2. stav 2. Zakona o faktoringu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da predmet faktoringa može biti i svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje pravnog lica i preduzetnika koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga zaključenog sa korisnikom sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i korisnikom sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Shodno tome, potraživanje koje predmetno privredno društvo ima po osnovu pomenutog ugovora o pružanju usluga Kliničkom centru Vojvodine, kao budžetskom korisniku, može biti predmet faktoringa.
Istovremeno, potraživanje koje je predmet faktoringa, kako je to navedeno u članu 2. stav 2. Zakona, mora biti nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje pravnog lica i preduzetnika, nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga. Kratkoročno potraživanje je, u smislu člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona, ono potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge, definisanog ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga, na šta skrećemo pažnju s obzirom na datum zaključenja 176 Bilten ∙ godina LVII ∙ br. 5/2017 Ugovora o pružanju usluge čišćenja i održavanja higijene u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Vojvodine koji je naveden u predmetnom dopisu.
Najzad, ukazujemo da se poslom faktoringa, u smislu obavljanja delatnosti, mogu baviti samo privredna društva koja ispunjavaju uslove iz člana 5. Zakona, a kojim uslovima je predviđena i obaveza pribavljanja odobrenja Ministarstva za obavljanje posla faktoringa. Osim pomenutog odobrenja, Zakonom nije predviđena obaveza pribavljanja odobrenja na zaključenje pojedinačnih ugovora o faktoringu.
U tom smislu, pored prethodno navedenog u pogledu dozvoljenosti zaključenja ugovora o faktoringu za potraživanje koje imate od budžetskog korisnika, te ispunjenosti uslova koji se tiču samog potraživanja koje bi bilo predmet posla faktoringa, obaveštavamo vas da Zakonom nije propisana obaveza privrednog društva, ustupioca u poslu faktoringa, da pribavi odobrenje Ministarstva za zaključenje ugovora o faktoringu čiji bi predmet bilo potraživanje koje to društvo ima od korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, te korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Da li je potrebno da prodam sve svoje fakture u putem faktoring posla??

Ne. Prodajete samo one fakture koje vi želite da prodate i kada želite da ih prodate. 

Da li mogu da koristim usluge faktoringa ukoliko imam kredit kod banke?

Možete. Međutim ukoliko ste vaša potraživanja založili kao sredstvo obezbeđenja za vaš kredit onda takva potraživanja ne mogu biti predmet faktoringa. U ovoj situaciji je potrebno da se dogovorite sa bankom o promeni uslova kredita. 

Da li mogu da prodam samo celu fakturu?

Možete da prodate 100% iznosa fakture ili deo fakture. 

KAKO ĆE MOJ KUPAC ZNATI KOME TREBA DA PLATI FAKTURU?

U skladu sa Zakonom kupac će od vas dobiti obaveštenje o ustupanju potraživanja putem faktoringa sa instrukcijama za plaćanje na naš račun.

Podešavanje Privatnosti
Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo dok korisite naš veb sajt. Ukoliko korisite naše usluge uz pomoć brauzera možete da ograničite, blokirate ili uklonite kolačiće u podešavanjima vašeg brauzera. Takođe koristimo sadržaje i skripte od trećih lica koji mogu da koriste tehnologiju za praćenje. Možete selektivno da date vaš pristanak za prikazivanje takvih sadržaja trećih lica. Za potpune informacije o kolačićima koje koristimo, podacima koje prikupljamo i kako ih obrađujemo molimo vas da pogledate našu Politika Privatnosti
Youtube
Pristajem da se prikaže sadržaj sa - Youtube
Vimeo
Pristajem da se prikaže sadržaj sa - Vimeo
Google Maps
Pristajem da se prikaže sadržaj sa - Google