Brže je bolje - naplatite bez čekanja dugih rokova

Zatražite gotovinu

Najbrža usluga otkupa potraživanja

Popunite zahtev

Šta je faktoring – pravni aspekt

 Šta je faktoring – pravni aspekt

Predmet faktoringa može biti svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika.

Kratkoročno potraživanje je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge, definisanog ugovorom o prodaji robe ili pružanja usluga.

Prema odredbama člana 2. Zakona o faktoringu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013), faktoring je finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu.

Buduće potraživanje može biti predmet faktoringa samo ako je odredivo i ako ugovor o faktoringu sadrži podatak o tome ko će biti dužnik takvog potraživanja. Odredba u ugovoru o faktoringu kojom se vrši prodaja budućeg potraživanja proizvodi pravno dejstvo momentom nastanka tog potraživanja.

Sva prava na sadržaj ovog sajta zadržava Alchemist Faktor doo Beograd – Brza naplata fakture TM. Tekstovi na ovoj internet prezentaciji ni na koji način ne mogu biti smatrani zvaničnom ponudom koju Alchemist Faktor doo nudi svojim klijentima. Za zvaničnu i konkretnu ponudu molimo obratite se putem kontakt forme na ovom sajtu ili telefonom. Veb sajt može sadržati informacije koje su nepotpune ili neažurne. Elektronska komunikacija koja se obavlja preko sajta nije sigurna i takva komunikacija neće se smatrati poverljivom.  Možemo nadgledati način korišćenja ovog sajta i evidentirati IP adrese korisnika ovog sajta.  Ove informacije sakupljamo samo za interne potrebe. Ovaj vebsajt je vlasništvo Alchemist Faktor doo Beograd i njegovim korišćenjem saglasni ste sa navedenim uslovima.