Česta pitanja

Pre nego što nas pozovete radi informisanja, molimo vas da pročitate odgovore na najčešće postavljena pitanja.

1.Da li otkupljujete fakture koje kupac nije platio na vreme?

Ne, predmet faktoringa su samo nedospele fakture. 

2. Moj dužnik je fizičko lice, da li biste preuzeli moje potraživanje?

Faktoring je posao između pravnih lica. Radimo samo poslove između pravnih lica, ne fizičkih. 

3. Koji je najmanji iznos fakture koja može biti predmet faktoringa? Koliko faktura mogu odjednom da ustupim kroz faktoring?

Najniži iznos na koji glasi faktura koja je predmet pojedinačnog faktoringa je 20.000 dinara. Ako se kroz faktoring ustupa više faktura odjednom, njihov pojedinačni iznos u tom faktoring poslu može biti i niži od 10.000 dinara. Broj faktura koje možete ustupiti na faktoring je neograničen.

4. Koji je maksimalni iznos fakture koja može biti predmet faktoringa?

Inicijalni iznos koji odobravamo, za prvo poslovanje, jeste do 2 miliona dinara. Nakon toga, možemo ugovoriti stalnu saradnju, kada se limit povećava.

5. Kada vam mogu ustupiti fakturu nakon izdavanja?

Fakturu nam možete ustupiti odmah nakon što sa svojim kupcem prometujete robu ili usluge i izdate mu fakturu, takoreći istog dana tu fakturu možete ustupiti nama na naplatu.

6. Da li je potrebno da dobijem saglasnost od kupca da mogu da vama ustupim fakturu?

U faktoringu ne postoji zakonska obaveza da vam kupac da saglasnost da fakturu kojom ste ga zadužili ustupite faktoru, odnosno preduzeću koje se bavi faktoringom. Ipak, preporučujemo da ga obavestite time što ćete mu odneti pisano obaveštenje i tražiti da ga overi da je primio. Za svaku sledeću fakturu kod tog kupca, mi ćemo mu slati obaveštenja da umesto vama, uplati nama po svakoj konkretnoj fakturi. U obrnutom faktoringu, ako ste vi kupac, dužni ste da dobijete saglasnost vašeg dobavljača odnosno poverioca da želite da nama ustupite fakturu. 

7. Šta se dešava ako vam ustupim fakturu i vi mi isplatite, a potom moj kupac ne uplati na vreme, tj. ne isplati iznos vama onog dana kada faktura dospe na naplatu?

Vi kao izdavalac fakture ugovorom o faktoringu i dalje ostajete obavezni za realizaciju faktoring posla. 

8. Zašto je potrebno da vam donosim registrovane menice prilikom potpisivanja ugovora o faktoringu?

Menice su sredstvo obezbeđenja za slučaj da vaš kupac odnosno dužnik ne izvrši obavezu isplate iznosa fakture nama, tj. postupi suprotno Obaveštenju dužnika. 

9. Da li vi obračunavate kamatu i ako da, koliko kamata iznosi?

Ne obračunavamo kamatu, već vam kao izdavaocu fakture isplaćujemo iznos na koji glasi faktura, umanjen za iznos naše naknade za to što ćemo umesto vas čekati rok naplate fakture od vašeg kupca. Možemo vam i isplatiti celokupan iznos na koji glasi faktura, a potom fakturisati našu uslugu. 

10. Koliko se kreće iznos naknade koji uzimate od iznosa fakture?

Uobičajena naknada kreće se od 1,5 do 2,5% na mesečnom nivou. 

11. Mogu li da vam ustupim avansnu fakturu, tj. račun za avansno plaćanje?

Predmet faktoringa su samo fakture koje su izdate nakon prometa robe ili usluga, ne za budući promet. Ukoliko imate potrebu za finansiranje budućeg projekta, javite nam se da razmotrimo mogućnost takvog projektnog finansiranja. 

12. Da li se obračunava PDV na faktoring?

Faktoring je oslobođen PDVa.

13. Kako isplaćujete iznos po ustupljenoj fakturi, tj. da li se isplata realizuje u ratama ili odjednom?

Ugovoreni iznos cene faktoring posla isplaćujemo u jednoj rati, najkasnije 24h po potpisivanju ugovora. 

14. Mogu li da vam ustupim fakturu mog dobavljača da vi platite umesto mene?

Možete ustupiti fakturu vašeg dobavljača, u tom slučaju imamo obrnuti faktoring. Mi ćemo isplatiti vašem dobavljaču i dogovoriti se sa vama oko roka plaćanja nama. 

15. Da li kupac odnosno dužnik ima nekih troškova po osnovu faktoringa?

Ne.