Brza naplata fakture

Brza naplata fakture™ je novi brend na domaćem finansijskom tržištu. On simbolizuje efikasnu uslugu brze analize, obračuna, ugovaranja i isplate nedospelih računa odnosno faktura, koje izdavalac fakture predaje faktoru, tj. nama na naplatu.

Opšti rok za isplatu ugovorene naknade za posao odnosno za isporučenu robu i usluge je 60 dana, odnosno 45 dana za državna i preduzeća lokalnih samouprava.

Ne čekajte da vaše fakture dospeju na naplatu, već odmah po izdavanju vašem kupcu, predajte ih nama i razmenite za preko potrebnu gotovinu, koja će vam bez ikakvog zastoja omogućiti poslovanje i novi ciklus proizvodnje.

Koraci u faktoringu

 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu.
 2. Kupac odnosno dužnik odmah proknjiži primljeni račun kao obavezu odnosno kao potraživanje dobavljača.
 3. Prodavac poziva Alchemist – Brza naplata fakture™ i ustupa potraživanje. Alchemist – Brza naplata fakture™ postaje faktor u ovom pravnom poslu, u skladu sa Zakonom o faktoringu.
 4. Alchemist – Brza naplata fakture™ proverava bonitet kupca odnosno dužnika i ako je dužnik likvidan odnosno ima zadovoljavajući bonitet, Alchemist doo sastavlja ugovor, aneks ugovora u kojem je iskazana naknada faktora i obaveštenje i dostavlja prodavcu odnosno izdavaocu fakture.
 5. Ustupilac potraživanja, tj. prodavac i izdavalac fakture, odlazi u svoju poslovnu banku i registruje menice, potom ih donosi pečatirane i potpisane Alchemistu.
 6. Nakon kratke provere dokumentacije i potraživanja, Alchemist – Brza naplata fakture™ odmah, najkasnije sutradan isplaćuje ugovoreni jednokratni iznos prodavcu odnosno ustupiocu potraživanja.
 7. Alchemist – Brza naplata fakture™ potom čeka umesto prodavca rok naveden u fakturi, ili do opšteg roka od 60 dana, da bi naplatio od dužnika pun iznos na koji glasi faktura.

Koraci u obrnutom faktoringu

 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu.
 2. Kupac odnosno dužnik ustupa dugovanje Alchemist – Brza naplata fakture™ uz obezbeđenu saglasnost poverioca, tj izdavaoca fakture.
 3.  Alchemist – Brza naplata fakture™ sastavlja ugovornu dokumentaciju i traži od dužnika tj. kupca dostavljanje fakture koja je predmet posla o faktoringu.
 4. Alchemist – Brza naplata fakture™ isplaćuje celokupni fakturisani iznos poveriocu prema dostavljenoj fakturi.
 5. Alchemist – Brza naplata fakture™ čeka do dogovorenog roka naplatu fakture i naplaćuje od kupca iznos na koji glasi faktura uvećan za naknadu faktoru za ovaj posao.

Popunite odmah elektronski upit i dobićete od nas informaciju da li možemo da poslujemo.

ili

Popunite odmah elektronski zahtev za faktoring ako smatrate da možemo poslovati i možete dobiti konkurentnu ponudu već u toku današnjeg dana.

Brže je bolje! Alchemist – Brza naplata fakture